Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van deze website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.InformatieWise up Arbeidsmarktconsultancy heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Wise up Arbeidsmarktconsultancy staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Wise up Arbeidsmarktconsultancy op ieder gewenst moment worden gewijzigd.AansprakelijkheidWise up Arbeidsmarktconsultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Wise up Arbeidsmarktconsultancy kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van Wise up Arbeidsmarktconsultancy wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.Hyperlinks naar websites van derdenDeze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wise up Arbeidsmarktconsultancy is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.Toepasselijk rechtOp deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.Wijzigingen van deze voorwaardenWise up Arbeidsmarktconsultancy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Colofon

Wise up Arbeidsmarktconsultancy BVSchoolstraat 495451 AS MillOnze medewerkers: 06 – 51133795 (Inge Willems) 06 – 12623333 (Maartje Geenen) 06 – 53660015 (Lars Damen)

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wise up Arbeidsmarktconsultancy afgesloten verkoopovereenkomsten
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de dienstverlening, die kosteloos door Wise up Arbeidsmarktconsultancy wordt aangeboden
 3. Tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen, zijn deze voorwaarden ook geheel van toepassing op elke aanbieding/offerte, overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst.
 4. Tenzij de aanbieding/offerte anders vermeldt en in dat kader schriftelijk een nadere termijn en/of voorwaarden worden genoemd, is elk aanbod vanuit Wise up Arbeidsmarktconsultancy geheel vrijblijvend.

Artikel 2: DefinitiesIn het kader van deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wise up: Wise up Arbeidsmarktconsultancy
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die met Wise up een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift op of andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Elk door Wise up uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever het aanbod aanvaardt en een schriftelijke bevestiging daarvan binnen de in het vorige lid genoemde termijn door Wise up is ontvangen.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand is gekomen.

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden, zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen Wise up en de opdrachtgever zijn overeengekomen en vastgelegd.
 2. Artikel 3, derde lid, is van toepassing.

Artikel 5: Intellectuele eigendomHet intellectuele eigendomsrecht van alle door Wise up ontwikkelde methoden, technieken en materialen ligt bij Wise up. Verveelvuldigen, openbaarmaken en verspreiden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.Artikel 6: Prijs

 1. De prijs is exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijs is vast, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 7 :Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden elke door Wise up ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 2. Betaling vindt plaats in de valuta, waarin de prijs is uitgedrukt.
 3. Nadat de in het eerste lid genoemde termijn is verstreken zonder dat (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, is door de opdrachtgever een rente van 2% verschuldigd. Bij betaling langer dan twee maanden na de factuurdatum is wettelijke rente verschuldigd over het hele factuurbedrag vanaf factuurdatum.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Wise up is slechts aansprakelijk voor (vervolg)schade en/of verliezen die de opdrachtgever mocht lijden in verband met of als gevolg van toerekenbare tekortkoming in niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, tot een zodanig bedrag als in verhouding staat tot maximaal de overeengekomen prijs, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Wise up heeft gemeld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Wise up voor alle schade die Wise up mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Wise up geleverde goederen of diensten.

Artikel 9 : OpschortingWise up heeft, indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Wise up, of indien Wise up gegronde redenen heeft aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Wise up, het recht de verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever – zowel die waarop de tekortkoming in de verplichting betrekking heeft als alle overige overeenkomsten tussen Wise up en de opdrachtgever – op te schorten.Artikel 10: Tussentijdse beëindiging

 1. Indien een van de partijen van oordeel is dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd kan, nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht, de overeenkomst voortijdig worden beëindigd, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen zal bij projecten welke een overeengekomen looptijd hebben van meer dan twee maanden een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen met dien verstande dat de opzegtermijn nimmer langer is dan de nog resterende overeengekomen looptijd.
 3. Over de in het vorige lid bedoelde opzegtermijn is een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorafgaande maanden verschuldigde bedrag.
 4. In geval van tussentijdse opzegging zijn eveneens door de opzeggende partij de kosten verschuldigd verbonden aan reeds met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van Wise up bepalend, waarvoor de opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.

Artikel 11: Toepasselijk rechtOp de overeenkomst tussen Wise up en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Artikel 12: Geschillen

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter.
 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Wise up Arbeidsmarktconsultancy verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Wise up Arbeidsmarktconsultancy aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.